Rzeźba Ludowa

Mieczysław Gaja


Stowarzyszenie Twórców Ludowych (STL) jest jednym z najważniejszych organizacji w Polsce, które zajmują się promocją i wspieraniem tradycyjnej sztuki ludowej oraz rękodzieła. Założone w 1965 roku, STL skupia ludowych artystów i rzemieślników z różnych regionów Polski.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie pełni kluczową rolę w koordynowaniu działań stowarzyszenia na szczeblu ogólnopolskim. 

Jego główne zadania obejmują:

- Organizacja wystaw, pokazów i imprez promujących twórczość ludową.
- Wspieranie artystów i rzemieślników w rozwoju ich umiejętności i twórczości.
- Działania na rzecz zachowania tradycji ludowej w Polsce, w tym dokumentowanie i archiwizowanie dziedzictwa kulturowego.-
- Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony sztuki ludowej.

STL ma swoje oddziały w wielu regionach Polski, które działają na rzecz lokalnych społeczności i promują tradycje i kulturę danego regionu. Zarząd Główny w Lublinie jest nadrzędną instytucją, która koordynuje te działania na szczeblu krajowym.

PG